New Page 1

 ខ្មែរ

អង់គ្លេស

   
Email Login
User ID
Password
 
Install Font Unicode

 គោលដៅនៃវិស័យជលផល

                វិស័យជលផលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កំរិតជីវភាពរស់នៅរបស់
ប្រជាជនជនបទ និងរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងសន្តិសុខស្បៀង។ ត្រីផ្តល់នូវជាតិប្រូតេអ៊ីន
ប្រមាណជាង ៧៥% នៃប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វនៅក្នុងអាហារ។ វិស័យជលផលបាន
ស្រូបទាញកំលាំងពលកម្មពេញម៉ោងដល់មនុស្សប្រមាណជាង ១,៥ លាននាក់ ហើយមានមនុស្ស
យ៉ាងតិចប្រមាណ ៦ លាននាក់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេសាទ។

                គោលដៅនៃវិស័យជលផល គឺបង្កើនការចូលរួមរបស់វិស័យជលផលដើម្បីសំរេចឱ្យ
បាននូវកម្មវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ជាពិសេសចំពោះសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ឋក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រតាមជនបទ លើកតម្កើង សន្តិសុខស្បៀង ហើយការអភិវឌ្ឍន៍ដោយ
ជីរភាពនិងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលប្រកបដោយសមធម៌។

 យុទ្ឋសាស្ត្រ
               រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យការអភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្អែកលើសហគមន៍នៃវិស័យជល
ផលដោយផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្នាន ដើម្បីឱ្យប្រជានេសាទអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្ម
ដោយផ្ទាល់និង សមធម៌នៅក្នុងផែនការកម្មវិធី និង ការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផល។

               រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តរកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការកែទម្រង់ឱ្យបានច្រើនថែមទៀតនូវឡូត៍
នេសាទទាំងឡាយ ដែលចប់កិច្ចសន្យា ហើយប្រែក្លាយឡូត៍ទាំងនេះឱ្យទៅជាកន្លែងនេសាទបំរុង
ទុក ដែលតាមរយៈនេះគេអាចជួយបង្កើនផលស្តុកត្រីធម្មជាតិ ហើយអភិរក្សប្រភេទត្រីដែលកំពុង
រងគ្រោះ។ កន្លែងនេសាទសាធារណៈនឹងត្រូវពង្រីកហើយវារីវប្បកម្ម នឹងត្រូវលើកស្ទួយដើម្បី
ឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការត្រីសាច់ដែលចេះតែកើនឡើង ក៏ដូចជាដើម្បីកាត់បន្ថយនូវសំពាធលើធន
ធាន ជលផល។ រដ្ឋបាលជលផលនឹងសហការជាមួយបណ្តាក្រសួង នាយកដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារ
ដ៍ទៃទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្លាស់ប្តូរកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ ពោលគឺ
ការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលប្រកបដោយប្រសិទ្ឋិភាព។

               ដើម្បីសំរេចបាននូវគោលដៅដែលបានលើកឡើងខាងលើ ផែនការសកម្មភាពវិស័យ
ជលផលទាមទារឱ្យមានការរៀបចំជាមុននូវមធ្យោបាយនានាដោយផ្តោតទៅលើសកម្មភាពជា
អាទិភាពសំខាន់ៗ ដើម្បីអនុវត‏ន្ត៍អោយបានឆាប់រហ័ស ។ អាទិភាពសំខាន់ៗ មានចំនួន ៦ ៖
  ១. ពិនិត្យសារឡើងវិញ កែសំរួល ហើយនិងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ ផែន
ការ បទដ្ឋាន ច្បាប់ ស្ថាប័ន និងសមត្ថភាព “មនុស្ស និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ” នៃវិស័យ
ជលផល។
  ២. បង្កើនតំបន់នេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារអោយបានច្រើន តាមរយៈការកែទំរង់ឡូត៏
នេសាទ។ ​​​
  ៣. ធ្វើអោយប្រសើឡើងនូវផលស្តុកតាមរយៈការអភិក្ស និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។
  ៤. ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលផ្អែកដោយសហគមន៍ដើម្បីជំរុញនូវការចូលរួមរបស់
ប្រជាជនមូលដ្ឋានក្នុងការ គ្រប់គ្រង វិស័យជលផលផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ
ជីវភាពរស់នៅ។ ​​​
  ៥. ធ្វើឱ្យប្រសើឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រតាមជនបទ តាមរយៈការបង្កើន
តួនាទីត្រីក្នុងសន្តិសុខស្បៀង ការងារ និងការរកប្រាក់ចំណូល ដោយធ្វើអោយប្រាកដនូវ
ការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលប្រកបដោយ និរន្តរភាពនិងដោយបង្កើនកំរិតផលិតកម្ម
គ្រួសារ និងសហគមន៍តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្មជនបទ។
  ៦. ធ្វើអោយប្រសើឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ ដោយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់
ពួកគេឱ្យចេះកែច្នៃផលត្រីប្រកបដោយប្រសិទ្ឋិភាពខ្ពស់ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍ខ្សែសង្វាក់
ផលិតកម្មជលផល។
               យើងនឹងសម្រេចឱ្យបាននូវអាទិភាពទាំងអស់ខាងលើ ហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើង
ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជា ដែលបានធ្វើជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានា
ដូចជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) កតិការសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
លើប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជ (CITES) និងប្រទេសដែលជាសមាជិកាអាស៊ាន (ASEAN)
ហើយនិងកាតព្វកិច្ចក្រមជលផល ដែលបានធ្វើជាមួយអង្គការស្បៀង និងកសិកម្ម
សហប្រជាជាតិ (FAO)
top   
 ស្វែងរក


New Page 1